Integritet/GDPR

Vår GDPR policy

 

GDPR policy är för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Då behöver vi behandla dina

personuppgifter. Vi på Oximedia AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina

personuppgifter till oss.

Det här dokumentet är den centrala personuppgiftspolicyn för Oximedia AB och för de produkter

och tjänster som tillhandahålls genom Oximedias webbsajter, tjänster och applikationer av

Oximedia AB med organisationsnumret 559078-7890, nedan kallad Oximedia. Denna

dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver

också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

I Oximedias datapolicy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i

vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du

kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du köper en produkt och/eller tjänster via

post, e-post eller på annat sätt, deltar i tävlingar, event, webbsidor och tjänster som ingår på en

webbsajt som administreras av Oximedia samt när du betalar för någon av dessa varor eller

tjänster. Oximedia är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att

behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, org. nr för enskild firma, kundnummer och

fotografier där personer går att känna igen.

Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är

organisationsnumret inte en personuppgift. Uppgifter om anställda och styrelseledamöter är

däremot personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den

utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,

organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Oximedia AB, 559078-7890, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av

personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Oximedia samlar in personuppgifter normalt sett direkt från dig eller generas i samband med att

du köper några produkter eller använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att

hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta, exempelvis

SPAR, Infotrader eller andra källor om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

För dig som är kund är de typer av personuppgifter vi har samlat in kopplat till de produkter vi

säljer eller den tjänst vi utför, t.ex. namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefon, fysisk

adress, e-post, andra digitala adresser, telefonnummer, personnummer.

 

Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id,

lösenord och annan information som du har lämnat vid dina kontakter med oss. Vi samlar ibland

även in personuppgifter om dig som kund via publikt tillgängliga personuppgifter som t.ex.

kontaktuppgifter, personnummer och betalningsanmärkningar, via samarbetspartners. Övriga

personuppgifter som du själv lämnar till oss via e-post eller via kontaktformuläret webbsajterna

och/eller vår tjänst har inte för avsikt att samla in data om besökare på sajten som är under 16 år

gamla, såvida de inte har tillstånd från sina föräldrar eller förmyndare. Dock kan vi inte kontrollera

om en besökare är äldre än 16 år.

 

Vi uppmuntrar därför föräldrar att vara inblandade i sina barns

aktiviteter online för att förhindra att uppgifter om barn samlas in utan föräldrars medgivande. Om

du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan tillåtelse, kontakta

oss på Oximedia så tar vi bort den informationen.

 

Oximedia registrerar personuppgifter i samband med:

1. När du köper eller betalar en produkt som säljs av Oximedia

2. När du köper eller betalar en tjänst som erbjuds via de webbsidor som Oximedia

tillhandahåller

3. Deltagande i tävlingar som erbjuds av Oximedia

4. När du fyller i din e-postadress och andra av dig angivna uppgifter på våra webbsajter

5. Om du kontaktar oss via brev, e-post, telefon, våra webbsajter och sociala medier

6. Ditt besök på våra webbsajter, inklusive platsdata, webbloggar och annan

kommunikationsdata samt t.ex, den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och

webbläsartyp som används för besöket.

Om du besöker vår webbsida och i de fall du har givit medgivande samlas personuppgifter in

genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer

om hur vi hanterar Cookies under rubrik Cookies.

Hur kan vi komma att använda dina personuppgifter och på vilken

rättslig grund?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så

kallad rättslig grund. När du lämnar uppgift till Oximedia ger du din tillåtelse att Oximedia

registrerar och lagrar om vilken produkt och tjänst som du har köpt. Det betyder att Oximedia

kommer att hänvisa som legal grund fullgörande av avtal, berättigat intresse, samtycke eller

rättslig förpliktelse för att behandlingen. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att

kontakta oss, se rubrik Kontaktuppgifter.

 

Oximedia behandlar personuppgifter:

i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt vid eventuella andra ändamål som anges vid aktuellt tillfälle;

1. För att kunna utföra beställningar av produkter och tjänster via de webbsajter som

Oximedia tillhandahåller;

2. För att kunna skicka eventuella tävlingsvinster;

3. Kunna genomföra kundservice till dig som uppstår i samband med frågeställningar, rätta

felaktiga uppgifter, skicka information om produkter eller tjänster som du har begärt;

4. Uppgifter om beställning av produkt och tjänster lagras och analyseras, samt ligger till

grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring;

5. Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att

hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel

och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer;

6. Vi behandlar olika typer av personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter

och tjänster direkt till dig. Du kan nås av marknadsföring via t.ex. brev, telefon, sms, epost

eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en

kundrelation med oss. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för

analysbehov;

7. Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex.

när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster;

8. För att genom analys av ditt beteende på våra webbsajter utveckla, leverera och förbättra

våra produkter och tjänster;

9. Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra

sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt

lag, som exempelvis bokföringslagen. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut

kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går

att koppla dem till dig. Oximedia kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en

kundrelation med oss, dvs så länge vi utför leveranser eller mottager betalningar, samt ytterligare

en tid för marknadsföringssyfte eller särskilda lagkrav.

 

I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 2 år. Vi sparar inte personuppgifter från kundevent, om vi inte har

inhämtat samtycke om att få använda dem senare i ett visst bestämt syfte.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter

med andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster,

t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor

och leveransvillkor.

 

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess

med hjälp av s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för våra partners. Ett personuppgiftsbiträde är ett

företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är

förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra

åtaganden enligt vårt avtal med dig).

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken

tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen

får. Oximedia kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara

felaktiga. I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har

du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Du kan

även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom

att kontakta oss. För att göra dina rättigheter gällande får du gärna kontakta Oximedia eller så

kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan, en

gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade,

genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Oximedia.

 

OBS! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina

personuppgifter. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte

göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för

direktmarknadsföringsändamål. Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av

våra produkter och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev. Det ska

klart och tydligt framgå vem du är (namn, personnummer, adress) och att du vill bli avregistrerad

från direktmarknadsföring. Vill du inte ha våra e-postutskick kan du med enkelhet klicka på

avregistreringslänken i e-postutskicket.

 

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om

du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots

att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som

överväger integritetsintresset.

 

Rättighet till varumärken och material

Oximedia och dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken,

upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på våra webbsajter.

Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade

materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till

föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Oximedia

förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra

immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar våra webbsajter.

Ansvarsfriskrivning

Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i exempelvis program som ActiveX eller

Javascript, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder

dessa eller andra program på våra webbsajter. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags

förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbsajterna. Denna

ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som

orsakas av driftstörningar och liknande. Oximedia förbehåller sig rätten att ändra ovanstående

användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbsajten. Se även

under rubrik Rättigheter/Avtalsvillkor.

Privacy policy

För fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen besök

isaochmingänget.se Där hittar du även information om hur du gör om du vill rätta, radera,

begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbsajt innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller

material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom

Oximedia saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi

därför inte för det innehållet. Oximedia ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle

kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Oximedia Dataskyddspolicy fullständig_Slutversion_180711

Oximedia Cookies_Slutversion_180710

 

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen

att kontakta oss enligt nedan:

Personuppgiftsansvarig:

Oximedia AB (559078-7890)

Svenshult Storegård 1, 341 72 Lidhult

Tel kundservice: 070-630 85 75 (vardagar kl 09.00–17.00),

E-post: oximediaforlag@gmail.com

Dataskyddspolicy gäller från och med 2018-05-25